painter

Колко е важно да не гледаш на живота сериозно

Колко е важно да не гле­даме на живота сериозно?

painter

За този раз­ми­съл ме вдъх­нови кри­лата фраза на непов­то­ри­мия Оскар Уайлд, гла­сяща „Живо­тът е пре­ка­лено важен, за да го при­е­маме сери­озно!“. Случ­вало ли ви се е да сре­щате все­въз­можни кри­тики от хората по отно­ше­ние на лип­сата ВИ на сери­озно отно­ше­ние към ВАШИЯ живот, защото на мен доста често. Не, че съм много чув­с­т­ви­телна към кри­ти­ките на дру­гите, но при извес­тна сте­пен на нат­руп­ване, доб­рият вой­ник, между сра­же­ни­ята, прави осно­вен прег­лед – инвен­та­ри­за­ция на оръ­жи­ето и боеп­ри­па­сите, с които раз­по­лага (моля, да се имат пред­вид миро­лю­биви сред­с­тва като ора­тор­ски спо­соб­ности и набор от нео­бо­рими аргу­менти) и не, защото въз­на­ме­рява да се пре­даде, ами точно обрат­ното – за да бъде под­гот­вен да спе­чели вой­ната. В слу­чай, че оръ­жи­ето се окаже морално оста­ряло, доб­рият вой­ник неза­бавно трябва да се сдо­бие с подоб­ре­ната му вер­сия със след­ните харак­те­рис­тики – по-голям обсег на пора­зя­ване и по-точна стрелба. Целта е вра­гът да бъде сра­зен с „един удар“, така че да се пес­тят боеп­ри­паси и сили за след­ващи битки. И така, в тър­сене на под­хо­дящ нео­бо­рим аргу­мент, с който да „затапя“ както нас­то­я­щите си кри­тици, така и потен­ци­ал­ните бъдещи такива, реших да прех­върля още кри­лати фрази на други „несе­ри­озни хора“, на които обаче същите тези сери­оз­ните „кри­тици“ се въз­хи­ща­ват. И така, ето спи­сък на моите боеп­ри­паси, в слу­чай, че ви се наложи да „вли­зате в битка“.

Comedy is simply a funny way of being serious.
Peter Ustinov

 

To accomplish great things, we must not only act, but also dream, not only plan, but also believe.
A. France

 

Life is what happens to you while you’re busy making other plans.
John Lennon

 

Dream as if you’ll live forever. Live as if you’ll die today.
James Dean

 

The term ‘serious actor’ is kind of an oxymoron, isn’t it? Like ‘Republican party’ or ‘airplane food.
Johnny Depp

 

Facebook
Google+
https://maya.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%be-%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%88-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d1%80/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *