dog

Кучето на моя живот

dog

Кръс­тих ста­ти­ята “Кучето на моя живот”, защото ако я бях кръс­тила “Любовта на моя живот” може би пове­чето от вас биха я под­ми­нали с през­ре­ние, тъй като щяха да я свър­жат асо­ци­а­тивно с разо­ча­ро­ва­ни­ето, което са изпи­тали някога от любовта и щяха да си помис­лят, че това е поред­ната съл­з­лива ста­тия на някоя отх­вър­лена гос­по­жица. И не, не е така! Но да, пове­чето хора не вяр­ват в любовта, още повече тези, които някога са имали шанса да я изпи­тат. Жалко, но факт! Всички те са опоз­нали разо­ча­ро­ва­ни­ето! Боли, но минава!

Но тази любов не е такава! Тази любов е зас­т­ра­хо­вана от про­мяна на чув­с­т­вата във вре­мето, тя е абсо­лютна неп­ре­ходна и тол­кова чиста, че чак изг­лежда нере­ална. Тя се нарича пре­да­ност и е любов без пред­раз­съ­дъци, без корист, без скрити очак­ва­ния и явни задъл­же­ния. Нещо, което ние хората не умеем да изпит­ваме! Но, те – кучета го могат, както никое друго съз­да­ние на този свят! Когато кучето обича, то обича зави­наги! И няма пречка, и няма време, и няма нищо на този свят, което да може да про­мени това!

Моето куче е най-любимото ми съз­да­ние на този свят. От пър­вия миг, в който се срещ­нахме, то беше мое и аз бях негова! Не ме е изби­рало то, нито съв­сем съз­на­телно аз, съд­бата просто ни срещна в един летен ден, на един затън­тен път. Това малко, грозно, мър­шаво, болно и зах­вър­лено от хората съз­да­ние просто изс­кочи пред колата и аз се раз­к­ре­щях на шофьора “Спри, спри, не мога да го оставя просто ей така!”. “Ей така”, кой ти е мис­лил тогава! Не го оста­вих на пътя, но и не исках да го гле­дам. Приз­на­вам си! Едва, когато пред­ла­гайки го от врата на врата се срещ­нах с отказа на хората, чак тогава раз­б­рах, че сме пре­доп­ре­де­лени да бъдем заедно. И така и стана. От тогава сме заедно!

Но аз далеч не бях добър сто­па­нин, много се пилях, заряз­вах я много пъти, но тя мен никога! В годи­ните, заедно с мен, тя пре­живя любови и разо­ча­ро­ва­ния, успехи и неус­пехи, без­б­рой ревове, но и радости, без­чет пиян­с­тва и какво ли още не. Не малко пъти пона­сяше, къде зас­лу­жено, къде не, изб­лици на гру­бост и невъз­дър­жа­ност, но очите й оста­наха все тол­кова чисти и обич­ливи, такива, как­вито са били винаги.

Всеки път, когато се будех, тя беше до мен, всеки път, когато отво­рех вход­ната врата, тя беше там, за да ме пос­рещне с вир­ната опашка и онзи пог­лед, който казва: “Къде беше тол­кова време? Не, не ми отго­ва­ряй, про­ща­вам ти!” Не ме пре­даде нито за миг и нито за миг не ме укори за начина, по който се отна­сям с нея или пък със себе си! И така, тя остаря, докато аз помъд­рея! И днес, когато имам съз­на­ние за силата на ней­ната любов, тя вече е болна. Не се случва за първи път, вече вед­нъж я изт­ръг­нах от лапите на смъртта и вяр­вайте ми, утре пак ще успея!

Оби­чам те, Бони!

 

Facebook
Google+
https://maya.bg/%d0%ba%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Ей така