forest

Плачът на Андрогина

forest

-∞…поня­кога се чув­с­т­вам като анд­ро­гин – еднов­ре­менно жена и мъж и някак нито напълно едното, нито напълно дру­гото, еднов­ре­менно изгу­бена от себе си и изгу­била някого, в неп­рес­танно тър­сене на някого и на себе си, в сто­и­ческо очак­ване да бъда наме­рена от някого или нетър­пе­ливо очак­ваща да бъда отк­рита от себе си. Сякаш съм еднов­ре­менно само­дос­та­тъчна и непъл­но­ценна сама, завър­шено про­ти­во­ре­чива и нез­ряло съвър­шена, силна и слаба, полюсна и неут­рална, сякаш съм буря в тихо езеро, шепот в оглу­ши­телна врява, опус­то­шена и сът­во­рена, заду­шена от и стис­нала за гър­лото алтер егото си,  ори­сана да съм плътна и без­п­лътна, око­вана за живота, а оби­та­ваща все­ле­ната, без­въз­в­ратно раз­пи­ляна в хаоса на соб­с­т­ве­ното си същес­т­ву­ва­ние. Тогава…,

                                                                  тогава ли?…

тогава  … просто …..п …..

……     л ……………..

…….                                     … а          …                         …………

………                                             …… ч  …….

……..                                       а!+ ∞

Легенда за Андрогините

Спо­ред древ­ног­ръц­ката мито­ло­гия анд­ро­ги­ните били пър­вите хора, митични същес­тва, които били дву­по­лови и затова били много силни, дори равни на бого­вете. За да отне­мат силата им, бого­вете раз­де­лили телата на анд­ро­ги­ните на две отделни части, като по този начин се обус­ло­вили мъжът и жената. Поот­делно те били слаби, но вед­нага щом се обе­ди­нят въз­в­ръ­щали силата си. От тогава всяка поло­вина търси сво­ята  друга половина.

Facebook
Google+
https://maya.bg/%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%87%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Мои текстове