Don Juan Demarco
,  
October 5, 2004
Photo by M Morton/newline.wireimage.com

To license this image (3599952), contact NewLine:
U.S. +1-212-686-8900 / U.K. +44-207 659 2815 / Australia +61-2-8262-9222 / Japan: +81-3-5464-7020
+1 212-686-8901 (fax)
info@wireimage.com (e-mail)
NewLine.wireimage.com (web site)

Диагноза „най-великият любовник на света“

Отрез­вя­ва­щата лудост на един без­на­деж­ден романтик

Става въп­рос за онзи щедро кара­ме­ли­зи­ран с роман­тика холи­вуд­ски фил­мов про­дукт,  забър­кан с тол­кова много чув­с­т­ве­ност и страст, че чак горчи като пре­го­рял слад­киш и от който лъха гъде­лич­кащ сети­вата аро­мат на неус­то­има сме­сица от вани­лия, канела и непоз­нат див екзо­ти­чен плод – а именно „Дон Жуан де Марко“ (1994г.), новият Дон Жуан или иначе казано „Исто­ри­ята на един мъж, който се мис­леше за най-големия любов­ник на света… и хората, които се опи­таха да го изле­ку­ват от това! А може би, те имаха нужда от лечение“.

Едва ли можеше да бъде изб­ран по-подходящ актьор от самият Джони Деп за ролята на Дон Жуан, но това го вмък­вам, само защото просто не мога да го пре­неб­регна. Няма да комен­ти­рам актьор­с­ката игра, уме­ни­ята на режи­сьора и сце­на­рия, макар, че има какво да се каже, защото пос­лед­ното, за което мога да пре­тен­ди­рам е талант на кинок­ри­тик, или пък вну­ши­те­лен фил­мов архив на зак­лет кино­ман, но това, което не мога да отрека е, че съм жена. И като такава, смело мога да заявя, че пове­чето жени, които поз­на­вам, в това число и мен самата, имат тайна колек­ция от любими филми, които пол­з­ват за роман­тично бяг­с­тво от реал­ността, винаги, когато обс­то­я­тел­с­т­вата го нала­гат. Обик­но­вено, във всеки от изб­ра­ните филми има умело изг­ра­ден мъжки образ, който при­те­жава час­тица от иде­ал­ния образ на мъжа, за когото копнеем.

Един от тях е и обра­зът на дон Жуан – любов­ни­кът –  изку­си­тел,  мъж­ка­рят – джен­тъл­мен, тън­кият поз­на­вач на жен­с­ката душа и чув­с­т­ве­ност и не на пос­ледно място – талан­т­ли­вия музи­кант, чийто инс­т­ру­мент е жен­с­кото тяло. Инс­т­ру­мент, от който само истин­ски вир­туоз може да изт­ръгне най-високия тон на екс­таза. В тази връзка, бих кла­си­фи­ци­рала в ама­тьор­с­ката си дам­ска колек­ция въп­рос­ния филм като „отрез­вя­ващо жен­ско бяг­с­тво към роман­ти­ката и сек­су­ал­ността“. Защо ли?! Ами защото сце­на­рият раз­казва за лудостта на един без­на­деж­ден роман­тик, изгу­бен в соб­с­т­ве­ното си въоб­ра­же­ние или пък в реал­ността, лудост, която е спо­собна да отрезви и най-еманципираната хете­ро­сек­су­ална жена, дори това да бъде ней­ното позорно и тайно приз­на­ние пред самата себе си. Фил­мът е покана за сък­ро­вена аван­тюра със соб­с­т­ве­ното ни жен­ско съз­на­ние, спон­танно бяг­с­тво към нашата вро­дена жен­с­т­ве­ност и чув­с­т­ве­ност, без­мъл­вен диа­лог за сми­съла и без­с­мис­ли­ето на любовта и опит за събуж­дане на изконно жен­с­ката ни необ­хо­ди­мост за без­п­ре­кос­ловно отда­ване на плът­ски нас­лади в обя­ти­ята на мъж. Когато Дон Жуан казва, че:

„Всяка жена е пос­во­ему загадка, но пред истин­с­кия любов­ник раз­к­рива всич­ките си тайни“

сякаш имаме нат­рап­чи­вото инс­тин­к­тивно усе­щане, че знае точно за какво говори. Когато описва чув­с­т­ве­ните нас­лади на жените, с които прави любов, сякаш пръс­тите му се плъз­гат по тялото ни като клечки киб­рит, спо­собни да въз­бу­дят бару­тен взрив, само да го поже­лаят. А когато раз­казва за люби­мата си, думите галят ушите ни като нежен шепот и ни се иска да бъдем него­вата ерато, поне за миг:

 „Поз­на­вате ли жена, която така да ви вдъх­но­вява, че да изпълва всич­ките ви сетива?  Вдиш­вате я, вкус­вате я… В очите й виж­дате неро­де­ните си деца и вече зна­ете къде е при­ю­тено сър­цето ви. Живо­тът ви започва с нея и без нея трябва да свърши.“ 

Сега раз­би­рате ли за какво говоря?! Не, че в реал­ния живот, ние жените искаме да чуем неп­ре­менно тези думи за себе си, но пък трябва да приз­наем, че е вели­ко­лепно кра­сиво, наис­тина. Ето за това, няма нищо лошо поня­кога тай­ничко да бягаме във фил­мите. Просто, за да си отк­рад­нем здра­вос­ловно пар­ченце от слад­киша. А на тези, които ще ме обви­нят, че съм без­на­деж­дна роман­тичка, която всяка вечер хълца под завив­ките на поред­ния съл­з­лив роман­ти­чен филм в розова сате­нена нощ­ничка и в ком­па­ни­ята на кутия шоко­ла­дови бон­бони и плю­ше­ния мечок – спо­мен от пос­лед­ния мъж, който я напусна, ще кажа само … много ще сгре­шите! Не, аз съм една (не!)обикновена по сво­ему жена, еман­ци­пи­рана точно тол­кова, кол­кото да не заб­рави, че все пак е жена, роман­тична точно тол­кова, че да държи под нап­ре­же­ние фан­та­зи­ята си, чув­с­т­вена точно тол­кова, че да поз­нава екс­таза, която без коле­ба­ние ще се остави да бъде пре­лъс­тена от някой съв­ре­ме­нен дон Жуан, луд, точно тол­кова, че да бъде „мъж“!

 

Facebook
Google+
https://maya.bg/%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Още Ей така