style

Ексцентрикът и цирка

Интер­нет находки, които те карат да се леп­неш на мони­тора и след като се око­пи­тиш да скoчиш на кла­ви­а­ту­рата и да излееш гнева си

style

Дефи­ни­ция  на „екс­цен­т­рик“ из Реч­ник на думите в бъл­гар­с­кия език

1. Цир­ков артист, който изпъл­нява ефек­тни номера.

2. Човек, който се отли­чава със странно пове­де­ние и нео­би­чайни про­яви; особняк.

3. Спец. Машинна част, чиято ос на вър­тене не съв­пада с гео­мет­рич­ния център.

Само това­а­ааааааааа???????!!!!! Не ме карайте да си мисля, че бъл­гар­с­кият език е беден или пък, че битува тотално нераз­би­ране на дефи­ни­ци­ята на поня­ти­ето „екс­цен­т­рик“. Какво ти поня­тие?! Та това е жиз­нено кредо, све­то­у­се­щане, житейска фило­со­фия! За  артиста и „ефек­т­ните номера“ съм склонна да се съг­лася, ама какъв цирк?! Като се замисля,  може и така да се нарече, но само, ако про­ме­ним изна­чално дефи­ни­ци­ята на „живот“ на „цирк“ или пък изви­каме чув­с­т­вото си за хумор и при­бег­нем до мета­фо­рата като изразно сред­с­тво и то в друг кон­текст.

А вто­рото – ами то бива повече за „шизоф­ре­ник“. Странно!!! Нео­би­чайно!!! Осо­бено!!! Спо­ред кого, по дяво­лите?­­?? Може би, спо­ред всички онези скучни, кон­вен­ци­о­нални, прак­тични кри­тици на „раз­лич­ното“, „инди­ви­ду­ал­ното“, „нео­бик­но­ве­ното“, „талан­т­ли­вото“, „гени­ал­ното“. Пос­лед­ното, тре­тото опре­де­ле­ние, ако питате мен, най-много се приб­ли­жава до исти­ната – „част, чиято ос на вър­тене не съв­пада с гео­мет­рич­ния цен­тър“. Ами да! – „не съв­пада“ !!!, защото да си екс­цен­т­рик, озна­чава да бъдеш себе си, а не изп­лют от мат­ри­цата, озна­чава да „не ти става“ шаб­лона, който ти нала­гат, защото ти е тесен, да не ти пука, че ще се отк­ло­ниш от отъп­ка­ната пътека, защото знаеш, че този път не е твоя и сам да си наме­риш посока и цел и пр.

Ааа, срещ­нах и още едно – „чудак“! Еми, то си е за „чудене“! Чудете се тогава, „ува­жа­еми“, но меж­дув­ре­менно про­чете нещо от/за Чарлз Буков­ски, Оскар Уайлд, Ърнест Хемин­гуей, Кърт Воне­гът, Уин­с­тън Чър­чил и пр., запоз­найте се с твор­бите, житейс­кия път и цялос­т­ното све­то­у­се­щане на творци като Сал­ва­дор Дали, Пабло Пикасо, Ван Гог, Фрида Кало, Аме­део Моди­ли­ани и пр. или пък нау­чете повече за таланта и живота на лич­ности като… да видим, нека стре­лям напо­соки, хрум­ват ми нап­ри­мер Чарли Чап­лин, Уди Алън, Мики Рурк, Алек­зан­дър Мак­куин, Хън­тър Том­п­сън и дори Мара­дона и пр., и пр., и пр. „без­мерно“  талан­т­ливи истин­ски хора. Не просто хора, а лич­ности, които са гле­дали и гле­дат на живота през сво­ите очи, изпо­вяд­вали са и изпо­вяд­ват мне­ния, фор­ми­рани между тех­ните уши и са се забав­ля­вали и се забав­ля­ват да иро­ни­зи­рат вир­ту­озно първо самите себе си, а след това и самият живот, както и неле­пос­тите на кри­ти­ците! Живели са, за да пре­диз­вик­ват съд­бата си ежед­невно, дори еже­ми­нутно, а не да се крият от нея, прик­рити в сян­ката на поря­дъчно орди­нер­ното.

Какво е общото помежду им ли?! Нарича се „сме­лост“! Сме­лост да бъдат „раз­лични“ – да живеят живота си по начин, който те самите са изб­рали, да бъдат свръ­хин­те­ли­ген­тни и дал­но­видни, но и свръх­чув­с­т­ви­телни и мелан­хо­лични, любо­питни, но и дръзки, аро­ган­тни, дори цинични, кап­ризни и груби, но и гени­ални, неб­режни, но и екс­т­ра­ва­ган­тни и „щас­т­ливо обсе­бени“ от хобита, страсти и таланти, твър­дог­лаво упо­рити, болез­нено прями и фана­тични  иде­а­листи, дори, когато, (и въп­реки това, че) са ана­те­мо­сани от пред­раз­съ­дъ­ците на общес­т­вото. Има и друго! Дру­гото са тех­ните „музи“ и тех­ните „сла­бости“ (зависи от глед­ната точка!) – т.нар. човешки пороци. Защото талан­тът често дружи с порока, понеже съвър­шено е само неистинското!

P.S. Горещо се изви­ня­вам на всички изпус­нати тук знайни и нез­найни екс­цен­т­рици! Надя­вам се да опоз­ная кол­кото се може повече от вас, докато си проп­ра­вям път в живота и все още „дишам“!

Пок­лон

Facebook
Google+
https://maya.bg/ekcentrikat-i-cirka/
Twitter
Visit Us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *